فاز 22-24 پارس جنوبی

فاز 24-22 پارس جنوبی

پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس

پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس

پالایشگاه گاز و گاز مایع NGL3200

فاز 12 پارس جنوبی