فاز 24-22 پارس جنوبی

پروژه های تکمیل شده

پتروشیمی دماوند

پروژه های در حال اجرا

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

پروژه های در حال اجرا

پالایشگاه گاز و گاز مایع NGL3200

پروژه های در حال اجرا

پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس

پروژه های تکمیل شده

فاز 22-24 پارس جنوبی

پروژه های تکمیل شده

فاز 12 پارس جنوبی

پروژه های تکمیل شده

پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس

پروژه های تکمیل شده

پالایشگاه گاز و گاز مایع NGL3200

پروژه های تکمیل شده